Historia placówki

45 lat Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rykach

      Rok szkolny 2013/2014 jest wyjątkowym rokiem w funkcjonowaniu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rykach, ponieważ rozpoczyna czterdziesty szósty rok jej działalności. Rocznica ta skłania nas do refleksji nad miejscem i rolą poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego w naszym środowisku lokalnym.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rykach powołana została z dniem 1.01.1969 roku jako Powiatowa Poradnia Wychowawczo-Zawodowa przez Inspektora Wydziału Oświaty i Kultury w Rykach Ludwika Kuchnio. W zachowanym Orzeczeniu w sprawie utworzenia Powiatowej Poradni Wychowawczo-Zawodowej w Rykach czytamy, iż ,,Poradnia swoją działalnością obejmuje Powiat Ryki'', w skład którego wchodziło wtedy 7 gmin.

Na krótko, bo zaledwie na rok, udostępniono nowo powstałej placówce pomieszczenie w jednym z domków dla nauczycieli przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 przy ulicy Żytniej. W ciągu czterdziestu pięciu lat swojej działalności Poradnia pięciokrotnie zmieniała miejsce pobytu.

Organizatorką i pierwszym dyrektorem Poradni została Stanisława Liszewska, zaś pierwszymi pracownikami dwaj psycholodzy-Włodzimierz Korczak i Witold Natoniewski. Obsługą administracyjną zajmowała się Jolanta Napiórkowska.

W dniu 25.06.1970r. Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Rykach przyznało Poradni samodzielny budynek mieszczący się przy ul. Plac Wolności, składający się z 4 pomieszczeń. W budynku tym mieścił się dotychczas zakład odzieżowy, ale został on przystosowany do potrzeb placówki oświatowej i Poradnia mimo niedogodności funkcjonowała w nim do 1976r. W roku tym przydzielono Poradni 3 pokoje w Urzędzie Miasta i Gminy w Rykach.

Od 1.11.1971r. wieloletnim, bo pełniącym funkcję do 1.01.1991r., dyrektorem Poradni zostaje Alina Dąbrowska.

Od 1986r. Poradnia wynajmuje początkowo 3 pokoje w Internacie Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Rykach i po przedzieleniu dwóch z nich ściankami działowymi wygospodarowuje gabinety - psychologiczny, pedagogiczny i logopedyczny, a także gabinet dyrektora i sekretariat. Archiwum zawierające dokumentację badanych dzieci mieściło się w dwóch dużych szafach w jedynym nie przedzielonym ścianką działową gabinecie logopedycznym.

1.01.1991r. dyrektor Alina Dąbrowska odchodzi na emeryturę, a dyrektorem Poradni zostaje Alicja Kuchnio.

Z dniem 28.09.1993r. Poradnia Wychowawczo-Zawodowa w Rykach została przekształcona przez Kuratora Oświaty w Lublinie, podobnie jak inne poradnie w woj. lubelskim w Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Rykach.

Obecnie organem prowadzącym placówkę jest Starostwo Powiatowe w Rykach, a nadzór pedagogiczny pełni Kuratorium Oświaty w Lublinie.

W 1996r. lokal zajmowany przez Poradnię powiększył się dzięki wyrażonej na to zgodzie przez Kuratora Oświaty Zbigniewa Kaznowskiego oraz uprzejmości dyrektora ZSZ Nr 2 w Rykach Krzysztofa Wojewody o kolejne 3 pomieszczenia z zasobów Internatu. Stworzyło to lepsze warunki do pracy wszystkim pracownikom, zaś archiwum przeniesiono do odrębnego, przystosowanego pomieszczenia.

W lipcu 2002 roku Poradnia zajmowała lokal na I piętrze Internatu i mieściła się tam do końca roku szkolnego 2004/2005. Następnie została przeniesiona do Internatu ZSZ Nr 1 w Rykach.

Aktualnie Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rykach zajmuje lokal na II piętrze składający się z pięciu gabinetów, w tym jednej dużej sali przeznaczonej na prowadzenie spotkań szkoleniowych i terapii, dwóch gabinetów psychologicznych, gabinetu pedagogicznego i logopedycznego. Ponadto znajduje się tu także: gabinet dyrektora, sekretariat, archiwum, pokój socjalny i poczekalnia dla klientów.

W styczniu 2013 roku lokal Poradni powiększony został o duży gabinet mieszczący się na I piętrze, przystosowany do prowadzenia terapii, szczególnie małych dzieci, w ramach zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. Pracownicy Poradni kierują serdeczne podziękowania panu Stanisławowi Jagielle - Staroście Ryckiemu oraz dyrektorowi Zespołu Szkół panu Markowi Ochapowi za wyrażenie zgody i udostępnienie dodatkowego pomieszczenia na prowadzenie tej tak ważnej działalności.

W roku szkolnym 2005/2006 nastąpiło sfinalizowanie projektu MEN współfinansowanego przez Unię Europejską ,,Sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem dla poradni psychologiczno-pedagogicznych", w wyniku którego gabinety Poradni zostały wyposażone w cztery stacjonarne komputery, jeden laptop, drukarkę i co bardzo ważne w testy i programy do prowadzenia diagnozy i terapii dzieci i młodzieży.

Dzięki przystąpieniu do projektu "Innowacyjne praktyki pedagogiczne szansą rozwoju oświaty" realizowanego w latach 2010-2012 przez Lubelską Szkołę Wyższą w Rykach i Starostwo Powiatowe w Rykach, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poradnia wyposażona została w zestaw materiałów dydaktycznych, w skład którego weszły: tablica interaktywna, projektor i laptop.

Głównym celem działania Poradni jest udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielanie wsparcia rodzicom i nauczycielom w wychowywaniu i kształceniu dzieci i młodzieży. Pod opieką Poradni znajdują się dzieci od urodzenia (tzw. wczesne wspomaganie rozwoju) i młodzież aż do ukończenia szkół ponadgimnazjalnych. Udzielamy też potrzebnej pomocy młodzieży nie uczącej się i nie pracującej. Łącznie jest to około 7000 dzieci i młodzieży mieszkających i/lub uczących się w rejonie działania Poradni. Rejon ten stanowią: Miasto i Gmina Ryki oraz Gminy Kłoczew, Ułęż i Nowodwór. Warto w tym miejscu wspomnieć, że chociaż ubywa dzieci i młodzieży w szkołach, co spowodowane jest aktualnym niżem demograficznym, nie maleje, a wprost przeciwnie, rośnie liczba klientów korzystających z pomocy udzielanej przez naszą placówkę . Rocznie z pomocy psychologiczno- pedagogicznej korzysta ponad 2000 osób.

Wiele ze swych zadań pracownicy realizują na terenie szkół, przedszkoli, a także w domach dzieci. Są to m .in. konsultacje indywidualne, prelekcje i warsztaty dla rodziców, nauczycieli, dzieci i młodzieży, badania logopedyczne, psychologiczne, pedagogiczne. W ostatnich latach oferta Poradni została znacznie poszerzona o prowadzone na terenie szkół i przedszkoli programy diagnostyczno-profilaktyczno-terapeutyczne, warsztaty zawodoznawcze, komunikacji interpersonalnej, integracyjne i samopoznania, treningi antystresowe. Wiele z nich to programy, których twórcami są sami pracownicy. Włączyli się oni również do realizacji ministerialnego programu: ,,Bezpieczna i przyjazna szkoła", dzięki czemu można było opłacić szkolenia dwóch psychologów i zakupić urządzenie do prowadzenia terapii metodą EEG Biofeedback.

Kadrę pedagogiczną Poradni stanowią bardzo dobrze przygotowani do wypełnienia swych zadań specjaliści, którzy oprócz wyższych studiów magisterskich z przygotowaniem pedagogicznym ukończyli też studia podyplomowe w zakresie: logopedii, neurologopedii, wspomagania dzieci z problemami rozwojowymi, socjoterapii, oligofrenopedagogiki, pracy z dzieckiem dyslektycznym, systemowej terapii rodzin i terapii poznawczo-behawioralnej. Wśród dziewięciu pracowników pedagogicznych siedmiu jest nauczycielami dyplomowanymi, zaś dwóch mianowanymi. Nadal wzbogacają oni swój warsztat pracy i doskonalą umiejętności kontynuując naukę w ramach kursów, szkoleń, warsztatów i studiów podyplomowych. Są to między innymi: szkolenia z zakresu terapii rodzin, terapii Gestalt, dyskalkulii, wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych. Pracownicy wykorzystują też nowe metody i pomoce w swojej pracy, w tym m.in.: EEG Biofeedback. Jest to podyktowane zwiększającym się zapotrzebowaniem klientów Poradni na tego typu wsparcie.

Aktualnie w Poradni pracują: dyrektor, logopeda- Alicja Kuchnio, psycholodzy-Beata Rudnik, Barbara Dac i Magdalena Szypulska-Zyga, pedagodzy-Ewa Sokołowska, Mirosława Brasławska-Haque i Jolanta Piechota, logopedzi-Jolanta Strumnik i Dominika Miturska oraz pracownicy administracyjno-obsługowi: pracownik administracji-Beata Krekora i pracownik obsługi- Emilia Szczebelska. Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Nr XXIII/124/12 w sprawie wspólnej obsługi finansowo-księgowej Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rykach przez ZSZ Nr 1 w Rykach oraz Porozumieniem zawartm w dniu 18.12.2012 roku pomiędzy dyrektorami obu placówek od dnia 01.01.2013r. obsługę finansowo-księgową Poradni prowadzą upoważnieni w tym celu pracownicy w.w. zespołu szkół. Lekarzem zatrudnionym dla potrzeb zespołów orzekających jest lek. med. Wiesława Długosz-Bryzek.

Dyrektor Poradni Alicja Kuchnio jest pedagogiem i logopedą z długim, trzydziestopięcioletnim stażem pracy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rykach. Oprócz realizowania zadań związanych z pełnioną funkcją prowadzi diagnozę, terapię, profilaktykę i doradztwo logopedyczne dla wszystkich potrzebujących pomocy w tym zakresie. Przez wiele lat była logopedą w Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Rykach. Współpracuje z Lubelską Szkołą Wyższą w Rykach oraz innymi instytucjami i oraganizacjami.

Logopeda Jolanta Strumnik, pracownik z dwudziestopięcioletnim stażem w Poradni, udziela pomocy logopedycznej w zakresie profilaktyki, diagnozy i terapii dzieciom i młodzieży oraz porad rodzicom i nauczycielom. Jest autorką stosowanych w Poradni metod diagnostycznych i programów profilaktycznych. Przez wiele lat współpracowała z grupami integracyjnymi w Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Rykach.

Logopeda Dominika Miturska, specjalista z zakresu neurologopedii zajmuje się diagnozą, terapią i profilaktyką logopedyczną. Współpracuje ze szkołami i przedszkolami w ramach projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Psycholog Beata Rudnik obejmuje pomocą dzieci i młodzież w starszym wieku szkolnym. Prowadzi badania diagnostyczne, terapię psychologiczną, treningi metodą EEG Biofeedback oraz warsztaty z dziećmi i rodzicami Przez wiele lat pełniła rolę przewodniczącej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działającej przy Urzędzie Miasta w Rykach. Współpracuje także z Sądem w Rykach oraz z Pracownią Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie w zakresie badań normalizacyjnych.

Psycholog Barbara Dac zajmuje się diagnozą, terapią i profilaktyką dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym. Wspiera także rodziców i nauczycieli w ich działalności wychowawczej. Prowadzi także konsultacje i terapię rodzin.

Psycholog Magdalena Szypulska-Zyga realizuje zadania z zakresu diagnozy, terapii i profilaktyki dzieci i młodzieży. Prowadzi także treningi metodą EEG Biofeedback oraz konsultacje i terapię rodzin.

Pedagog-terapeuta Poradni Mirosława Brasławska-Haque udziela pomocy terapeutycznej dzieciom i młodzieży z trudnościami szkolnymi. Przez siedem lat sprawowała funkcję doradcy metodycznego w Powiatowym Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Puławach. W 2008 roku obroniła pracę doktorską uzyskując tytuł doktora nauk humanistycznych. Współpracuje z ośrodkami doskonalenia i szkołami wyższymi. Jest ekspertem komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych MEN w Warszawie oraz dziekanem Wydziału Pedagogicznego w Lubelskiej Szkole Wyższej w Rykach.

Pedagog Ewa Sokołowska zapoczątkowała i prowadzi zajęcia z zakresu socjoterapii-metody leczenia zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży w toku spotkań grupowych. Ponadto prowadzi diagnozę pedagogiczną uczniów w starszym wieku szkolnym z trudnościami w nauce oraz konsultacje i terapię rodzin. Współpracuje z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach udzielając wsparcia ludziom będących w trudnych sytuacjach życiowych, a także kuratorami w Sądzie w Rykach. Ponadto pełni funkcję społecznego kuratora sądowego w Sądzie Rejonowym w Rykach.

Pedagog Jolanta Piechota zajmuje się diagnozą i terapią dzieci z trudnościami szkolnymi, upośledzonych umysłowo, z problemami dyslektycznymi. Pprzeprowadza komputerowe badania słuchu i wzroku z wykorzystaniem Platformy do Badania Zmysłów.

Do mocnych stron naszej placówki należy bogata współpraca z wieloma organizacjami i instytucjami, co czyni nas widocznymi i potrzebnymi dla lokalnej społeczności. Pracownicy Poradni wspierali od samego początku Samorządowe Przedszkole Nr 2 w Rykach w prowadzeniu pierwszych w naszym mieście grup integracyjnych. Współpracujemy również z działającymi w ramach Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Rykach Warsztatami Terapii Zajęciowej, Ośrodkiem Rewalidacyjno-Wychowawczym, Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży przy Parafii Najświętszego Zbawiciela w Rykach, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Lubelską Szkołą Wyższą w Rykach, Klubem Seniora przy MGCK w Rykach, Sądem, Policją i innymi.

Przez te wszystkie lata kierowali nami :

Od stycznia 1969 r. do listopada 1971 r. mgr Stanisława Liszewska

Od listopada 1971 r. do stycznia 1991 r. mgr Alina Dąbrowska

Od stycznia 1991 r. dyrektorem jest mgr Alicja Kuchnio

W ciągu czterdziestu pięciu lat pracowaliśmy w składzie:

Pracownicy pedagogiczni: Agnieszka Biernacka, Mirosława Brasławska-Haque Barbara Dac, Joanna Dras, Adam Garstka, Hanna Kalisz, Barbara Karst, Włodzimierz Korczak, Jadwiga Korżyk, Alicja Kuchnio, Anna Markiewicz, Bogumiła Mikusek, Elżbieta Milewska-Mądry , Dominika Miturska, Witold Natoniewski, Irena Orkisz, Bernarda Osiak, Agnieszka Ośko, Jolanta Piechota, Beata Rudnik, Ewa Sokołowska, Jolanta Strumnik, Magdalena Szypulska-Zyga

Pracownicy administracyjno-obsługowi: Lidia Bachanek, Mieczysława Cabaj, Jadwiga Deres, Beata Krekora, Janina Naduk, Jolanta Napiórkowska, Zofia Polak, Emilia Szczebelska

Lekarze pediatrzy: Jadwiga Banaś, Iwona Terlecka-Binięda, Wiesława Długosz-Bryzek, Bożena Olszewska, Grażyna Radomska, Remigiusz Sławiński.

Przez czterdzieści pięć lat swojej działalności Poradnia była zawsze żywo zaangażowana w pomoc dzieciom i ich rodzinom. Wraz z upływem czasu rosło zapotrzebowanie środowiska lokalnego na pomoc specjalistów. W odpowiedzi na to zapotrzebowanie Poradnia poszerzała zakres swoich usług.

Aktualnie pomoc psychologiczno-pedagogiczna w naszej placówce charakteryzuje się dobrą jakością, na co składa się bezwzględna akceptacja dziecka i jego opiekunów, podmiotowe traktowanie, życzliwość, kompetencja pracowników. Dobra jakość usług potwierdzona jest przez organ sprawujący nadzór merytoryczny nad Poradnią. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do naszej Poradni. Zawsze chętnie będziemy służyć swoją radą, pomocą, doświadczeniem i wsparciem.

BIPRykiKuratorium Oświaty w Lublinie