RODO

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W RYKACH 

      Od  25 maja 2018 roku  obowiązuje nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. W świetle powyższego informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rykach. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Żytnia 5a, 08-500 Ryki lub email: pppryki@op.pl

2. Administrator wyznaczył Beatę Jaworską na Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Żytnia 5a,  08-500 Ryki lub email: pppryki@op.pl

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie  ustawy RODO, tj. w oparciu  o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z zadań statutowych realizowanych przez Administratora.

4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie i automatycznie w celu realizowania zadań statutowych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rykach oraz w celach statystycznych.

5. Dane osobowe zgromadzone w celu realizacji zadań statutowych przechowywane będą  w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rykach przez okres wynikający  z obowiązujących przepisów prawa.

6. Pani/Pana dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: sądy, organy ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. Pani/Pana dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne, jednakże przekazanie Pani/Pana danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Pani/Pana praw.

7. Ma Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.


Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem:  pppryki@op.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: ul. Żytnia 5a,   08-500 Ryki

 

Informujemy również, że:

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

 


BIPRykiKuratorium Oświaty w Lublinie