Rozpoznawanie zaburzeń przetwarzania słuchowego

Szanowni Państwo!

Informujemy, że w naszej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej jest możliwość bezpłatnego zdiagnozowania  Centralnych Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego APD za pomocą Platformy APD Medical, a następnie przeprowadzenia terapii metodą Neuroflow – Aktywnego Treningu Słuchowego.

O Centralnych Zaburzeniach Przetwarzania Słuchowego (ang. Auditory Processing Disorder – APD)  mówimy w sytuacji, gdy pomimo prawidłowego słuchu dochodzi do dysfunkcji w rozumieniu mowy i dziecko ma problemy ze sprawnym komunikowaniem się za pomocą słuchu oraz mowy. Jego funkcjonowanie w środowisku staje się nieprawidłowe, zwykle ma kłopot z koncentracją uwagi oraz rozumieniem słów i poleceń, szczególnie w hałasie. Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego są również jedną z przyczyn powodujących trudności w uczeniu się dzieci. Wynikają z nieprawidłowej pracy zmysłu słuchu na poziomie centralnego układu nerwowego.

 

Dziecko z Centralnymi Zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego, pomimo prawidłowego słuchu fizycznego:

- ma trudności z rozumieniem mowy, gdy w otoczeniu jest szum, gwar lub hałas, w niekorzystnych warunkach akustycznych oraz pomieszczeniach o dużym pogłosie (np. w klasie);

- myli podobnie brzmiące wyrazy;

- ma problemy z kreśleniem kierunku, z którego dobiega dźwięk, głos;

- ma trudności z rozumieniem szybkiej lub niewyraźnej mowy;

- ma trudności z rozumieniem dłuższych lub złożonych poleceń ustnych, opowiadań;

- prosi często o powtórzenie pytania lub wypowiedzi;

- ma problemy z zapamiętywaniem wierszy oraz ciągów zautomatyzowanych;

- dźwięki z otoczenia łatwo odwracają jego uwagę;

- jest bardzo wrażliwe na głośne dźwięki;

- przy prawidłowej inteligencji, ma trudności w uczeniu się (problemy z nauką czytania, pisania, z nauką języków obcych);

- nie potrafi dłużej utrzymać uwagi na zadaniu wymagającym słuchania (zwłaszcza w przypadkach obecności bodźców rozpraszających);

- często „wyłącza się”, myślami jest gdzie indziej, sprawia wrażenie nieobecnego;

- wykazuje brak umiejętności muzycznych;

- ma problemy z nawiązaniem i utrzymaniem kontaktu z rówieśnikami;

- chorowało na przewlekłe wysiękowe zapalenia ucha środkowego lub wielokrotnie na ostre zapalenia ucha, miało lub ma przerośnięty migdałek gardłowy.

 

Diagnostyka centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego (APD) opiera się na behawioralnych testach psychoakustycznych, które pozwalają na ocenę sprawności przetwarzania słuchowego (badanie wyższych funkcji słuchowych). Aby dziecko mogło zostać zdiagnozowane pod kątem APD musi mieć aktualne wyniki badania słuchu.

 

NEUROFLOW® AKTYWNY TRENING SŁUCHOWY

Aktywny Trening Słuchowy metodą Neuroflow jest pierwszym w Polsce interaktywnym treningiem wyższych funkcji słuchowych dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (centralnymi zaburzeniami słuchu) oraz dzieci z grupy ryzyka tych zaburzeń od 4 roku życia. Trening Neuroflow prowadzony jest on-line.

Neuroflow jest treningiem usprawniającym procesy komunikowania i uczenia się dziecka. Jest jednym z nielicznych treningów wyższych funkcji słuchowych opracowanym na podstawie najnowszych osiągnięciach naukowych z tej dziedziny. Program ćwiczeń pozwala na dostosowanie ich tempa oraz stopnia trudności do potrzeb dziecka i możliwości rodziców – trening prowadzony może być w domu pacjenta, pod kontrolą rodzica oraz w gabinecie terapeuty. Stopień trudności zadań dostosowywany jest do możliwości dziecka i zmienia się w sposób adaptacyjny, tak aby zadanie nie było zbyt łatwe, ani zbyt trudne. Trening słuchowy składa się z modułów, które odpowiadają potrzebom każdego z typów klinicznych zaburzeń przetwarzania słuchowego. Program jest dostosowany do kilku poziomów rozwojowych, od wieku przedszkolnego do młodzieży. Każdy etap treningu słuchowego poprzedzony jest diagnozą, na podstawie której przygotowywany jest indywidualny program ćwiczeń. Sesje treningowe odbywają się 3 razy w tygodniu, przy czym każda z nich trwa ok. 20-25 min. Trzy etapy ćwiczeń słuchowych trwają około 8 miesięcy. Trening słuchowy Neuroflow® jest aktywną formą treningu. Wymaga od dziecka skupienia uwagi, tak aby jak najlepiej odpowiadało na stawiane przed nim zadania. Stopień trudności zadań jest dostosowywany do możliwości dziecka i zmienia się w sposób adaptacyjny, co oznacza, że gdy dziecko odpowiada prawidłowo, system utrudnia mu zadanie, a gdy odpowiada nieprawidłowo – ułatwia.

 

Efekty treningu NEUROFLOW

Dobry słuch jest podstawą efektywnego komunikowania się i uczenia. Nawet przy prawidłowej czułości słuchu zaburzenia uwagi słuchowej, problemy ze słyszeniem w hałasie, problemy z różnicowaniem dźwięków mowy oraz słaba pamięć słuchowa mogą powodować trudności w uczeniu się i wpływać negatywnie na rozwój dziecka.

Aktywny Trening Słuchowy metodą Neuroflow® usprawnia:

- różnicowanie dźwięków mowy, naukę czytania i pisania, naukę języków obcych

- utrzymanie uwagi na głosie nauczyciela w szumie i hałasie

- podzielność uwagi, gdy jednocześnie mówi kilka osób

- wydłuża pamięci słuchową

- rozwija mowę, prawidłową artykulację i melodię języka

W efekcie skutkuje poprawą wyników w nauce, szczególnie w zakresie umiejętności czytania, pisania ze słuchu i uczenia się drogą słuchową.

Po zakończeniu treningu Neuroflow następuje również:

- poprawa pewności siebie

- wzrost samooceny

- obniżenie poziomu stresu przy wykonywaniu trudnych zadań

- poprawa komunikacji z rówieśnikami, polepszenie relacji społecznych.

 

Diagnozę i terapię Centralnych Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego w naszej Poradni prowadzi Pani Dominika Miturska – neurologopeda, certyfikowany Provider Aktywnego Treningu Słuchowego metodą Neuroflow®.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rykach, ul. Żytnia 5a  lub telefonicznie 81 865 26 40.

BIPRykiKuratorium Oświaty w Lublinie