Formy pracy

  Nasza placówka udziela profesjonalnej pomocy:

 • dzieciom i młodzieży
 • rodzicom i opiekunom
 • nauczycielom i wychowawcom  

w zakresie:

 • diagnozy
 • terapii
 • orzekania i opiniowania
 • profilaktyki i psychoedukacji
 • doradztwa
 • mediacji i interwencji kryzysowej
 • działalności informacyjno-edukacyjnej

DIAGNOZA

 • ocena poziomu rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, społecznego oraz osobowości
 • diagnozowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych i trudności wychowawczych
 • specjalistyczna diagnoza dysleksji, dysgrafii i dysortografii oraz trudności w uczeniu się matematyki
 • diagnoza logopedyczna
 • ocena predyspozycji i zainteresowań w kontekście wyboru kierunku dalszego kształcenia i zawodu

TERAPIA I PORADNICTWO

 •  terapia psychologiczna:
 • konsultacje psychologiczne dotyczące trudnych sytuacji osobistych i problemów wychowawczych
 • cykle spotkań terapeutycznych
 • terapia rodzin
 • terapia pedagogiczna:
 • zajęcia stymulujące rozwój psychofizyczny dzieci w wieku przedszkolnym
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów z trudnościami w czytaniu, pisaniu i liczeniu
 • terapia dysleksji rozwojowej z zastosowaniem nowoczesnych metod
 •  terapia logopedyczna w zakresie:
 • wczesnej interwencji logopedycznej- dzieci od 0 do 3 r.ż.
 • zaburzeń mowy o podłożu neurologicznym: afazja, dysfazja, autyzm
 • zniekształceń artykulacyjnych
 • zaburzeń ekspresji mowy na tle emocjonalnym
 • zaburzeń głosu

     a także:

 • socjoterapia dla młodzieży z problemami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania
 • terapia Biofeedback (wspomagająca przy trudnościach z koncentracją uwagi, z zapamiętywaniem, z nadpobudliwością psychoruchową)
 • konsultacje i pomoc merytoryczna dla nauczycieli prowadzących działalność terapeutyczną w szkołach, przedszkolach i innych placówkach.  

PROFILAKTYKA I PSYCHOEDUKACJA

 • zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 • psychoedukacja-popularyzowanie wiedzy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej
 • realizacja programów profilaktycznych na terenie szkół i przedszkoli
 • przesiewowe badania słuchu i wzroku dzieci
 • zajęcia dla uczniów zdolnych

DORADZTWO I DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA

 • prowadzenie rad szkoleniowych i warsztatów dla nauczycieli
 • prelekcje i warsztaty dla rodziców
 • indywidualne konsultacje dla nauczycieli, rodziców i młodzieży
 • porady w sprawie umiejetnego wyboru kierunku kształcenia i zawodu
 • współpraca z placówkami oświatowymi w organizowaniu i udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych
BIPRykiKuratorium Oświaty w Lublinie