Formy pracy

Nasza placówka udziela profesjonalnej pomocy:

 • dzieciom i młodzieży
 • rodzicom i prawnym opiekunom
 • nauczycielom i wychowawcom  

w zakresie:

 • diagnozy
 • terapii
 • orzekania i opiniowania
 • profilaktyki i psychoedukacji
 • doradztwa
 • mediacji i interwencji kryzysowej
 • działalności informacyjno-edukacyjnej

DIAGNOZA

 • trudności szkolnych w tym specyficznych trudności w uczeniu się
 • trudności wychowawczych i zaburzeń emocjonalnych
 • określanie możliwości i potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży
 • ocena predyspozycji zawodowych
 • diagnoza logopedyczna

TERAPIA 

 • terapia psychologiczna krótko- i długoterminowa
 • terapia pedagogiczna indywidualna i grupowa
 • terapia logopedyczna
 • trening słuchowy Neuroflow
 • terapia dla młodzieży z problemami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania 
 • terapia Biofeedback dla uczniów z problemami z koncentracją uwagi
 • terapia rodzin

ORZEKANIE I OPINIOWANIE

 • orzekanie o potrzebie kształcenia specjalnego
 • orzekanie o potzrebie indywidualnego nauczania
 • opiniowanie w sprawie wczesnego wspomagania rozwoju
 • opiniowanie w sprawie wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły
 • opiniowanie w sprawie odroczenia rozpoczęcia soełnianie obowiązku szkolnego
 • opiniowanie w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych
 • opiniowanie w sprawie dostosowania warunków i form egzaminacyjnych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • opiniowanie w sprawie objęcia ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia
 • inne opinie

PROFILAKTYKA I PSYCHOEDUKACJA

 • zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 • zajęcia psychoedukacyjne o zróżnicowanej tematyce
 • zajęcia profilaktyczne na terenie szkół i przedszkoli na temat uzależnień i promocji zdrowia
 • przesiewowe badania słuchu i wzroku
 • przesiewowe badania logopedyczne dzieci w wieku przedszkolnym
 • zajęcia grupowe dla uczniów zdolnych rozwijające twórcze myślenie
 • zajęcia rozwijające umiejętności emocjonalno-społeczne uczniów

DORADZTWO I DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA

 • prowadzenie rad szkoleniowych i warsztatów dla nauczycieli, „Szkoła dla wychowawców” 
 • prelekcje i warsztaty dla rodziców, „Szkoła dla rodziców”
 • indywidualne konsultacje dla nauczycieli, rodziców i młodzieży
 • porady w sprawie umiejętnego wyboru kierunku kształcenia i zawodu
 • współpraca z placówkami oświatowymi zakresie opracowywania i realizowania IPET-ów oraz dokonywania wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania dziecka/ucznia
 • sieci współpracy i doskonalenia nauczycieli

Poradnia jako wiodący ośrodek koordynacyjno – rehabilitacyjno –   opiekuńczy w Powiecie Ryckim realizuje zadania w ramach rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za  życiem”. Dzieci objęte są następującymi oddziaływaniami, m.in.:

 • terapią: psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną
 • zajęciami rehabilitacyjnymi
 • zajęciami  Integracji Sensorycznej
 • dogoterapią.