Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rykach od wielu lat prowadzone są zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodzin. Dysponujemy odpowiednimi warunkami, środkami dydaktycznymi i sprzętem do prowadzenia tego rodzaju zajęć.

Zajęcia prowadzą wykwalifikowani terapeuci posiadający przygotowanie merytoryczne i praktyczne do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym np. oligofrenopedagog (specjalista pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie), tyflopedagog (specjalista pracy z dziećmi niewidomymi) lub surdopedagog (specjalista pracy z dziećmi niesłyszącymi), psycholog, logopeda, neurologopeda i inni specjaliści w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny.

Szczegóły dotyczące w.w. zajęć w zakładce.