Ochrona danych osobowych -RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W RYKACH 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rykach z siedzibą pod adresem: ul. Żytnia 5a, 08-500 Ryki, dane kontaktowe: nr telefonu 81 865-26-40, e-mail: pppryki@op.pl. Oznacza to, że odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny i zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Pani Elżbieta Ostrzyżek. Można się z nią skontaktować pod nr telefonu 609 975 353 lub bezpośrednio w siedzibie administratora danych.

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz wykonywaniem przez administratora zadań statutowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).        

4. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych – organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu prawo: dostępu do treści tych danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawienia) danych, usunięcia danych osobowych w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się obowiązku wynikającego z przepisu prawa, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

7. Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.