Nasza kadra

Dyrektor Poradni

dr Mirosława Brasławska- Haque (pedagog-terapeuta, nauczyciel dyplomowany)  

Udziela pomocy terapeutycznej dzieciom i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.    Prowadzi warsztaty i szkolenia dla nauczycieli i rodziców według autorskich programów. Jest wykładowcą akademickim. Współpracuje z ośrodkami doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ze szkołami wyższymi. Jest ekspertem komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie.

Psycholodzy

Beata Rudnik  (psycholog, doradca zawodowy, nauczyciel dyplomowany)

Zajmuje się diagnozą dzieci i młodzieży (w starszym wieku szkolnym i ze szkół ponadpodstawowych). Prowadzi indywidualną terapię dzieci i młodzieży (depresja, zaburzenia lękowe) oraz treningi Biofeedback. Jako doradca zawodowy, udziela pomocy w wyborze szkoły i dalszego kierunku kształcenia. Jest koordynatorem sieci współpracy i samodoskonalenia dla nauczycieli. Prowadzi zajęcia profilaktyczne na terenie szkół, a także spotkania tematyczne dla rodziców i nauczycieli. Udziela konsultacji młodzieży, rodzicom i nauczycielom.

Barbara Dac  (psycholog, nauczyciel dyplomowany)

Obejmuje opieką dzieci od 0 do 9 lat oraz ich rodziny, prowadząc działalność diagnostyczną i terapeutyczną. Współprowadzi warsztaty dla rodziców oraz terapię rodzin.  Wspiera nauczycieli przedszkoli i klas I-III w pracy wychowawczej poprzez udzielanie konsultacji oraz organizowanie szkoleń. Prowadzi zajęcia grupowe dla dzieci rozwijające kompetencje społeczno – emocjonalne. Prowadzi zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Katarzyna Kud  (psycholog)

Zajmuje się diagnozą dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Prowadzi zajęcia profilaktyczne na terenie szkół, a także spotkania tematyczne dla rodziców i nauczycieli. Udziela konsultacji młodzieży, rodzicom i nauczycielom, wspierając ich w rozwiązywaniu problemów emocjonalnych, wychowawczych i edukacyjnych.

Kamila Karpińska (psycholog, doradca zawodowy)

Zajmuje się diagnozą dzieci i młodzieży (w starszym wieku szkolnym i ze szkół ponadpodstawowych).  Prowadzi zajęcia profilaktyczne na terenie szkół, a także spotkania tematyczne dla rodziców i nauczycieli. Udziela konsultacji młodzieży, rodzicom i nauczycielom, wspierając ich w rozwiązywaniu problemów emocjonalnych, wychowawczych i edukacyjnych.

Pedagodzy

Jolanta Piechota (pedagog-terapeuta, oligofrenopedagog, surdopedagog, tyflopedagog, nauczyciel dyplomowany)

Zajmuje się diagnozą dzieci w wieku poniemowlęcym, przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Wykonuje badania przesiewowe słuchu i wzroku za pomocą Platformy Badania Zmysłów. Prowadzi zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym także z dysfunkcjami wzroku i słuchu. Pracuje w zespołach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.              Prowadzi zajęcia dla uczniów zdolnych rozwijające twórcze myślenie. Udziela konsultacji rodzicom            i nauczycielom, wspierając ich w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i edukacyjnych.

Juliia Całka – (pedagog -terapeuta, nauczyciel mianowany)

Zajmuje się diagnozą pedagogiczną uczniów z trudnościami w nauce. Prowadzi również zajęcia terapii pedagogicznej dla dzieci i młodzieży ze specyficznymi problemami w uczeniu się. Pracuje w zespołach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.  Udziela konsultacji rodzicom i nauczycielom, wspierając ich w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i edukacyjnych. Prowadzi treningi Biofeedback dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami uwagi.

Logopedzi

Anna Ochap – neurologopeda, nauczyciel mianowany

Zajmuje się diagnozą i terapią dyslalii, opóźnionego rozwoju mowy i języka oraz komunikacji. Przeprowadza przesiewowe badania logopedyczne na terenie placówek. Prowadzi zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Służy pomocą i poradą nauczycielom i rodzicom w ramach konsultacji i zajęć otwartych.

Dominika Miturska – neurologopeda, nauczyciel dyplomowany

Zajmuje się diagnozą, terapią i profilaktyką logopedyczną dzieci i młodzieży. Posiada uprawnienia providera aktywnego treningu słuchowego metodą Neuroflow dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego. Przeprowadza przesiewowe badania logopedyczne na terenie szkół i przedszkoli. Prowadzi zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Prowadzi różnorodne zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży m.in. z elementami logorytmiki, z zakresu ćwiczeń dykcyjnych,  a także w ramach autorskiego profilaktycznego programu logopedycznego dla dzieci przedszkolnych. Sprawuje opiekę nad dziećmi biorącymi udział w ogólnopolskich plastycznych konkursach logopedycznych.  Prowadzi konsultacje dla rodziców i nauczycieli.

Pracownicy administracji i obsługi:

Aleksandra Sokołowska – pracownik sekretariatu

Beata Dąbrowa – pracownik obsługi

Lekarz pediatra (członek zespołów orzekających) 

dr Wiesława Długosz – Bryzek